Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 IX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2010 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
  Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał za 2010 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
  Myszków na lata 2011-2023,
 • zmian w budżecie na 2011 rok,
 • podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług
  Komunalnych "SANiKO" Spółka z o.o.
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na
  2011r. Powiatowi Myszkowskiemu na dofinansowanie kosztów
  czyszczenia separatorów,
 • zmiany Uchwały Nr III/13/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w
  sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na
  wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych
  dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
  sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na
  wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych,
  dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
 • upoważnienia Burmistrza Miasta Myszkowa do zawierania
  porozumień pomiędzy Gminą Myszków, a innymi gminami,
  dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z
  nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego,
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach
  preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia
  Niskiej Emisji dla Gminy Myszków,
 • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
  na ławników,
 • ustalenia opłaty za wpis do "Rejestru żłobków i
  klubów dziecięcych".
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka