Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 21 lipca 2011 r. o godz. 13.00 X sesję nadzwyczajną Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków w drodze pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego w zamian za zaległości podatkowe.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Myszkowa.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta

Halina Skorek-Kawka