Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 marca 2013 r. o godz. 10.00  XXVII sesję  Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta w Myszkowie za 2012 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2013-2026,
 • zmian w budżecie na 2013 rok,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków nieruchomości położonej w Myszkowie,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
 • zamiany nieruchomości,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa na 2013 r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa na 2013 r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
 • podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013,
 • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszków,
 • przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2013 r.,
 • przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszków na rok 2013,
 • przyjęcia  "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków",
 • przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach współpracy z NFOŚiGW,
 • zmiany uchwały Nr XXIV/201/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka