Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 9 maja 2013 r. o godz. 12.00  XXVIII sesję  Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2012 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Myszków.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wygaśnięcia mandatu radnego,
 • ustalenia składów osobowych komisji Rady Miasta w Myszkowie,
 • ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszków na lata 2013-2026,
 • zmian w budżecie na 2013 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S ul. Bory w Myszkowie, odcinek od skrzyżowania z ulicą Stawową do granicy Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Zawierciańskim",
 • zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa,
 • przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Myszków",
 • nieodpłatnego nabycia przez Gminę Myszków nieruchomości stanowiącej drogę gminną,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r.,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu myszkowskiego oraz poszczególnych gmin w roku 2012.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka