Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 23 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00 XI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z  sesji Rady Miasta z dnia 28.06.2011 oraz 21.07.2011r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania  radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2011-2023,
 • zmian w budżecie na 2011 rok,
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś,
 • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi,
 • utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
 • zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
 • zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 • określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków,
 • przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach współpracy z NFOŚiGW,
 • zmiany uchwały Nr XXVIII/248/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego,
 • zmiany uchwały Nr XIX/165/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków,
 • współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej,
 • współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej,
 • przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków” realizowanego w ramach Priorytetu IX POKL Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków,
 • wniesienia przez Gminę Myszków aportu do spółki,
 • uchwalenia zmiany do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla Myszkowa na 2011r.,
 • zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Myszkowa na lata 2011-2020.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta

Halina Skorek-Kawka