Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 4 października  2011 r. o godz. 10.00 XII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2011 r. oraz  informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.
 • powołanie komisji skrutacyjnej,
 • przyjęcie regulaminu głosowania w wyborach na ławników,
 • przedstawienie opinii o kandydatach na ławników przez zespół powołany do zaopiniowania kandydatów na ławników,
 • przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2011-2023,
 • zmian w budżecie na 2011 rok,
 • zmiany uchwały Nr XI/78/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków,
 • zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/352/10 Rady Miasta w Myszkowie w sprawie "Przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Myszkowa,
 • bezprzetargowego zbycia udziału w nieruchomości na rzecz współwłaścicieli nieruchomości,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych na rzecz Skarbu Państwa,
 • zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków,
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka