Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) zwołuję na dzień 27 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 XXIX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
 4. Złożenie ślubowania przez Panią Edytę Karoń.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał za 2012 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wygaśnięcia mandatu radnego,
 • ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie,
 • zmiany uchwały Nr XXVIII/247/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miasta w Myszkowie,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2013 - 2026,
 • zmian w budżecie na 2013 r.,
 • wprowadzenia na terenie Gminy Myszków Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn. "Nasza duża rodzina",
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa na 2013r. dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Aktualizacja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (Al. Wolności) w Myszkowie",
 • ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Myszków.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka