OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję na dzień 29 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 XXXII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
 4. Złożenie ślubowania przez Panią Mariolę Tabakę.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miasta z dnia 27.06.13r, 4.07.13r. oraz 9.08.13r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszków na lata 2013-2026,
 • zmian w budżecie na 2013 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Niegowa poszkodowanej w wyniku powodzi,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lelów poszkodowanej w wyniku powodzi,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
 • powołania komisji inwentaryzacyjnej,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na część gruntu położonego w Myszkowie przy ul. Tulipanowej,
 • wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu położonego w Myszkowie (obręb Myszków),
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
 • zmiany uchwały Nr XXVIII/247/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
 • ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie,
 • zaliczenia drogi-numery działek 368/21 oraz 65/3 do kategorii dróg gminnych,
 • ustalenia cen biletów za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Myszków,
 • uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie na lata 2014-2017",
 • uchwalenia zmiany do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla miasta Myszkowa na 2013 r.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka