Uchwała Nr 4100/VII/168/2013 z dnia 19 września 2013 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Myszkowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.