OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję na dzień 30 października 2013 r. o godz. 10.00 XXXV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 30.09.13 r. i 16.10.13 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszków na lata 2013-2026,
 • zmian w budżecie na 2013 rok,
 • uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa-II edycja,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
 • określenia wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie miasta Myszkowa,
 • uchwalenia zmiany do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla Miasta Myszkowa na 2013 r.,
 • utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium 19c,
 • nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium 19c,
 • utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7,
 • nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7,
 • zmiany Uchwały Nr XXXI/287/05 w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka