OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję na dzień 28 listopada 2013 r. o godz. 10.00 XXXVI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok 2012/2013.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszków na lata 2013 - 2026,
 • zmian w budżecie na 2013 rok,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Myszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 • przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków w 2014r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka