OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 grudnia 2013r. o godz. 10:00 XXXVII sesję nadzwyczajną Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XXXV/300/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Myszkowa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej -Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej -Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium 19c.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka