OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm. ) zwołuję na dzień 6 lutego 2014r. o godz. 10.00 XXXIX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Uhonorowanie Pana Mieczysława Szewczyka za wieloletnią pracę ławnika.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszków na lata 2014-2030,
 • zmian w budżecie na 2014 rok,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r.,
 • wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Powiatu Myszkowskiego,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Kręciwilk),
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
 • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie,
 • przystąpienia do współpracy i zawarcia umowy o współpracy z węgierskim miastem Békés,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa na 2014r. dla Województwa Śląskiego na realizację zadania PN. "Aktualizacja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (Al. Wolności) w Myszkowie",
 • zmiany uchwały Nr XXXVI/312/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków w 2014r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 • ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego dla osób objętych wsparciem w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka