OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) zwołuję na dzień 3 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 XLI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.
 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta w Myszkowie za 2013 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2014-2030,
 • zmian w budżecie na 2014 rok,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie,
 • utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
 • przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Myszkowa na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2020",
 • przystąpienia Gminy Myszków w charakterze partnera do realizacji projektu "Staże w Myszkowie", którego liderem będzie Fundacja "Przyjaciel z Sercem". Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1. "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", konkurs nr 1/PKOL/7.2.1/2014,
 • udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach,
 • przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok 2014,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie,
 • przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka