Uchwała Nr 4100/VII/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Myszkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.