OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm. ) zwołuję na dzień 8 maja 2014r. o godz. 10.00  XLIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 3.04.2014r. i 14.04.2014r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2013r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Myszków.
7. Sprawozdanie z realizacji na terenie gminy Myszków Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn.: "Nasza duża rodzina".
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie na 2014 rok,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
 • nieodpłatnego nabycia przez Gminę Myszków nieruchomości stanowiącej drogę gminną,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie ( obręb Myszków),
 • zmiany uchwały nr XXV/213/12 Rady Miasta Myszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ulicy Grucha,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ulicy Pułaskiego,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ulicy Pułaskiego,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ulicy Kopernika,
 • przyjęcia środków z Funduszu Spójności,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa na 2014r. dla Powiatu
  Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa na 2014r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Andrzej Giewon