Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2014r. o godzinie 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie - w sali lustrzanej nr 21 - I piętro, przy ul. 3-go Maja 15 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta w Myszkowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania  radnych.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Miasta Myszkowa za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2013 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał za 2013r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2014-2030,
 • zmian w budżecie na 2014 rok,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków poł. w Myszkowie (obręb Myszków), 
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków poł. w  Myszkowie (obręb Myszków),
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
 • utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Myszkowie i nadania jej statutu,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7, 
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium  19 c,
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Myszków.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 


                                                                     Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                          Halina Skorek-Kawka