Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie.