OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm. ) zwołuję na dzień 28 sierpnia 2014r. o godz. 10.00  XLV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w  Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, ul. 3-go Maja 15- sala lustrzana nr 21 (I piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2014-2030,
 • zmian w budżecie na 2014 rok,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa własności nieruchomości położonych w Myszkowie (obręb Myszków) i obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków poł. w Myszkowie (obręb Nowa Wieś),
 • określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Myszków,
 • oddania w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków poł. w Myszkowie (obręb Mrzygłód),
 • zmiany uchwały Nr XLI/365/14 Rady Miasta Myszkowie z dnia 3 kwietnia 2014 roku,
 • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków,
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Myszkowie,
 • nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Myszkowie,
 • zmiany uchwały Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
 • przyjęcia Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS",
 • określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS",
 • ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Myszków,
 • zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myszków na temat dokumentu strategicznego "Strategia Rozwoju Miasta Myszkowa na lata 2015-2030",
 • zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków".

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka