OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 2 października 2014r. o godz. 10.00  XLVI sesję  Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2014r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.
7. Interpelacje i zapytania  radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszków na lata 2014-2030,
  • zmian w budżecie na 2014 rok,
  • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Myszków jak również jej jednostkom podległym oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego,
  • utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  • opinii do zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Myszków, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr IV/53/18/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku,
  • wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
  • określenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Myszków.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.


                                                                            Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                    Halina Skorek-Kawka