OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 6 listopada  2014r. o godz. 10.00  XLVII sesję  Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Informacja Wojewody Śląskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2014-2030,
  • zmian w budżecie na 2014r.,
  • wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • zmiany uchwały Nr XLV/397/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku,
  • Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2015r.

8. Wnioski i oświadczenia radnych
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie kadencji 2010-2014.
11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności Rady Miasta w Myszkowie w okresie kadencji 2010-2014.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta 
Halina Skorek-Kawka