Zgodnie z art. 160 - 164 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 133 z późn.zm)
w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  9 czerwca 2011r.  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( DZ. U. Nr 121, poz.693)
ogłasza się nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych na lata 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015r. czteroletniej kadencji ławników Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie zwrócił się do Rady Miasta w Myszkowie z prośbą o dokonanie wyboru  ławników do:
- Sądu Okręgowego w Częstochowie - łącznie 4
( w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -1 )
- Sądu Rejonowego w Myszkowie- łącznie 7
( w tym do orzekania z zakresu prawa pracy- 5).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników do dnia: 30 czerwca 2015 r.

Zasady zgłaszania kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1/ prezesi właściwych sądów,
2/ stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3/oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia (wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. - Dz. U. z 2011r. Nr 121, poz. 693)
dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej),
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również:
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika  dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również:
listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata,
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w terminie do dnia 30 czerwca 2015r. w Biurze Podawczym pokój nr 2 (parter) Urzędu Miasta  w Myszkowie, ul. Kościuszki 26 w godzinach pracy Urzędu.

Kartę zgłoszenia można pobrać w formie edytowalnej ze strony internetowej:
1/ Ministerstwa Sprawiedliwości:
(http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne)

W Biurze Podawczym pokój nr 2 (parter) Urzędu Miasta  w Myszkowie i Biurze Rady Miasta (p.219) są dostępne do pobrania:
- karty zgłoszenia kandydata na ławnika,
- listy osób (50 obywateli), zgłaszających kandydata na ławnika,
- oświadczeń składanych przez kandydata na ławnika.

Informacja telefoniczna: (34) 313 50 31 lub 313 09 20.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie określonego terminu tj. po 30 czerwca 2015r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych będą pozostawione bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska ławnika.
Wyborów ławników rada gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2015r. 

Kartę zgłoszenia ławnika  wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów (wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników). W przypadku nieodebrania dokumentów, po upływie powyższego terminu, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.