Zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz.693) kartę wraz z dokumentami, o której mowa w art. 162§ 2 - 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów, czyli do 30 listopada 2015r.

Odbiór karty zgłoszenia wraz z dokumentami w Biurze Rady Miasta w Myszkowie (p. 219, II p.).


W przypadku nieodebrania dokumentów, o których mowa w ust. 1 mimo listownego poinformowania podmiotów zgłaszających oraz kandydatów o takim obowiązku zgodnie z § 5 ust. 2 w/w Rozporządzenia  podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.