URZĄD MIASTA MYSZKOWA
tel. 34 313-26-82

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej
tel. 34 3135033

ZAŚWIADCZENIE Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI O ZAMELDOWANIU NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096), ustawa z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2018r. Poz.1382), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.12.2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j. Dz. U. z 2017r. Poz. 2411), ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (t. j. Dz. U. z 2018 Poz.1044).

II. Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności - w załączeniu.
Do wglądu:
- dowód osobisty lub paszport.

III. Opłaty     
- za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu albo bezgotówkowo na rachunek:
PKO Bank Polski SA 37 1020 2313 0000 3202 0586 8403

IV. Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie. W przypadku ustaleń archiwalnych do 7 dni.

V. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej - pokój nr 153.

VI. Tryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał. Zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu.

VII. Informacje dodatkowe
Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy lub upoważnionemu formalnie przedstawicielowi. W każdej sytuacji wymagane jest przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu osoby występującej o zaświadczenie.