OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994) zwołuję na dzień 7 lutego 2019r. o godz. 11.00 IV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2018r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie na 2019 rok,
  • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,
  • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
  • warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oraz ustalenie stawki procentowej,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
  • rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie,
  • wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności w postaci "Upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z wyszczególnieniem wnioskowanych form/formy dofinansowania".

6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk