OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję na dzień 7 marca 2019r. o godz. 11.00 V sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 7 lutego 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska w województwie śląskim w 2017r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
 • zmian w budżecie na 2019 rok,
 • zmiany uchwały Nr III/16/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019r.,
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2019 rok,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Ponadgimnazjalnej Szkoły SpecjalnejPrzysposabiającej do Pracy w Myszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Myszkowie,
 • ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myszków,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawc?,
 • przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok 2019,
 • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Myszkowa w sprawie Budżetu Partycypacyjnego w mieście Myszków na 2020 rok,
 • ustanowienia gminnego programu osłonowego dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2023.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk