Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu kwietniu:

I. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.

24 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 12 grudnia 2018r.
3. Wizja lokalna stanu dróg gruntowych.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

II. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta.

29 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 13 grudnia 2018r.
3. Informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy.
4. Informacja na temat bieżącej sytuacji spółki MTBS.
5. Informacja na temat umów o wykonanie robót budowlanych, postępów w realizacji podpisanych umów o roboty budowlane, które są dofinansowane ze środków unijnych lub dotacji.
6. Informacja na temat promocji rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania nowych terenów pod inwestycje przemysłowe.
7. Informacja dotycząca ujęć i stanu jakości wody w Myszkowie.
8. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
9. Sprawy różne.

III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

30 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 11 grudnia 2018r.
3. Analiza sprawozdania finansowego MDK i MOSiR za rok 2018, w tym przedstawienie struktury dochodów i wydatków z poszczególnych usług w ujęciu miesięcznym.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk