Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Myszków

Kolorowy pasek

Regulamin Pracy Rady Miasta w Myszkowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/94/03
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 24 czerwca 2003r

 

REGULAMIN PRACY RADY MIASTA W MYSZKOWIE

§ 1

1. Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyga¬nych przez mieszkańców w drodze referendum.
2. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miasta określa aktualna ordynacja wyborcza.
3. Kadencja Rady Miasta, skład rady oraz jej organizacja wewnętrzna wynika z obowiązujących przepisów i statutu gminy.
4. Zakres kompetencji Rady Miasta określają ustawy oraz statut Gminy Myszków.

§ 2

1. Rada Miasta obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych przez przewodniczącego w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu rady (6 radnych) lub Burmistrza, prze¬wodniczący
Rady jest obowiązany zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Przewodniczący Rady może zwołać uroczystą sesję Rady Miasta.
4. Sposób przeprowadzenia pierwszej sesji nowo wybranej Rady określa statut gminy.

§ 3

1. Sesje Rady Miasta są jawne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.
2. Wyłączenie jawności sesji odnosi się do udziału publiczności w posiedzeniu Rady i nie dotyczy osób imiennie zaproszonych do danego tematu.

§ 4

1. Przewodniczący Rady Miasta przygotowuje i zwołuje sesje Rady.
2. O sesji zawiadamia się pisemnie wszystkich radnych co najmniej na 5 dni roboczych przed jej terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji oraz porządek obrad a także wszystkie projekty uchwał.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady Miasta powinno zostać podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w prasie lokalnej.
4. Z materiałami na sesję, innymi niż projekty uchwał, radny może zapoznać się w Biu¬rze Rady. Radni, członkowie właściwej merytorycznie komisji oraz przewodniczący klubów otrzymują ww. materiały przed jej posiedzeniem.
5. Materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie rocznego budżetu miasta oraz jego zmian i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu dostarcza się radnym najpóźniej wraz z zawiadomieniem o sesji.

§ 5

1. Przed każdą sesją przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala liczbę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady Miasta uczestniczą, z głosem doradczym sekretarz i skarbnik miasta.
3. Do udziału w sesjach Rady Miasta mogą zostać zobowiązani pracownicy Urzędu Miasta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych miasta.
4 . Burmistrz jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady Miasta.

§ 6

1. Sesję Rady Miasta prowadzi przewodniczący Rady lub na podstawie jego upoważnienia jeden z wiceprzewodniczących.
2. Obowiązkiem przewodniczącego jest sprawne, zgodne ze statutem i regulaminem prowadzenie obrad.
3. Przewodniczący udziela głosu radnemu:
a) występującemu w danej sprawie po raz pierwszy,
b) występującemu z głosem polemicznym w tej samej sprawie.
4. Przewodniczącemu przysługują uprawnienia o charakterze dyskrecjonalnym, mające zapewnić porządek i sprawność przebiegu obrad ( z wyłączeniem punktu 3) polegające na :
a) udzielaniu głosu radnemu w określonej kolejności,
b) udzielaniu głosu innej osobie przebywającej na sesji (osobie zaproszonej, osobie z publiczności),
c) przywołaniu przemawiającego „do rzeczy” i czynienia uwag odnośnie formy i czasu wystąpienia, gdy jego wypowiedź odbiega od sprawy, jest nielogiczna lub nie mieści się w przyjętych ramach czasu,
d) przywołania radnego do porządku, a w razie bezskuteczności odebrania mu gło¬su, gdy jego wystąpienie, zachowanie, użyte słowa naruszają podstawowe normy ,
e) pouczaniu publiczności przysłuchującej się obradom o formie wła¬ściwego zachowania i procedurze w danej sprawie,
f ) usuwaniu z sali osób, które swoim zachowaniem naruszają godność Rady i powa¬gę obrad,
g) kierowaniu przebiegiem dyskusji i głosowaniami.

§ 7

1. Rada Miasta rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady, przewodniczący nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowa¬nie uchwał.

§ 8

1. Przewodniczący Rady Miasta (wyznaczony zastępca) otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.
2. Otwarcie sesji Rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego formuły:
”Otwieram obrady sesji Rady Miasta” oraz podaniem jej kolejnego numeru.
3. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady podejmuje następujące czynności wstępne:
a) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
b) przedstawia porządek obrad
c) pyta radnych i Burmistrza, czy do przedstawionego porządku obrad wnoszą uwagi, wnioski,
d) wniesione uwagi i wnioski poddaje pod głosowanie,
e) poddaje pod głosowanie ostateczny porządek obrad .
4. Rada może na wniosek radnego lub Burmistrza wprowadzić zmiany ustalonego porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
5. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
a) przyjęcie protokółu poprzedniej sesji,
b) sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami,
c) rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie,
d ) interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. W porządku obrad sesji kończącej półrocze powinno znajdować się sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza składa Burmistrz lub jego zastępca a sprawoz¬danie komisji jej przewodniczący lub wyznaczony przez niego sprawozdawca.

§ 9

1. Porządek obrad sesji Rady Miasta powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posie¬dzeniu. Na wniosek przewodniczącego Rady lub radnego, Rada Miasta może postanowić o prze¬rwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu obrad, zgodnie z pkt. l, Rada Miasta może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, po¬trzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożli¬wiające Radzie podjęcie uchwał.
3. W protokóle z obrad Rady odnotowuje się fakt przerwania obrad i jego przyczynę oraz termin ich wznowienia.

§ 10

1. Każdy radny w punkcie porządku obrad dotyczącym interpelacji, zapytań i wniosków ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Ra¬dy.
2. Interpelacje, w sprawach zasadniczych dla miasta oraz zapytania, w sprawach bieżących pro¬blemów, radni składają na sesji przed procedurą podejmowania uchwał lub w okresie między sesjami za pośrednictwem przewodniczą¬cego Rady.
3. Oświadczenia radni składają w przedostatnim punkcie obrad sesji.
4. Odpowiedzi na zgłoszone sprawy udzielają: przewodniczący Rady, przewodniczący poszczególnych komisji, Burmistrz lub wyznaczone przez niego osoby.
5. Odpowiedź na interpelację, zapytanie bądź wniosek może być udzielona ustnie na sesji lub pisemnie w terminie 14 dni od daty zło¬żenia.
6. Radny może wnioskować, aby odpowiedź była przedmiotem obrad Rady Miasta.
7. Czas interpelacji ustnej wraz z uzasadnieniem lub oświadczenia nie może wynosić więcej niż 5 minut. Czas zapytania nie może wynosić więcej niż 3 minuty.

§ 11

1. Przewodniczący Rady Miasta prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny zabiera głos w momencie udzielenia mu go przez przewodniczącego Rady.
3. W sytuacji, gdy przewodniczący nie udzieli głosu radnemu zgodnie z § 6 p. 3, radny dotknięty pominięciem lub inny radny świadomy tego pominięcia składa wniosek formalny w tej sprawie, którego przyjęcie wywołuje dopuszczenie ww. radnego do głosu.
4. Przewodniczący obrad może zabierać głos w każdym ich momencie.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady.

§ 12

1. Przewodniczący Rady Miasta czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Jeżeli treść, sposób wystąpienia albo zachowania uczestnika sesji zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący Rady ma prawo zastosować rozwiązania zawarte w § 6 pkt. 4.
3. Fakty wystąpienia przypadków wymienionych w pkt. 2 odnotowuje się w protokóle sesji.

§ 13

1. Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze for¬malnym, w szczególności dotyczącym:
a) sprawdzenia quorum,
b) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
c ) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
d) zakończenia wystąpień,
e) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
f ) zarządzenia przerwy,
g ) odesłania projektu uchwały do komisji,
h ) przeliczenia głosów,
i ) przestrzegania regulaminu obrad,
j) niedopuszczenia radnego do głosu w myśl § 6 p. 3
3. Jeśli na zgłoszony wniosek o zakończeniu wystąpień bądź dyskusji nastąpi uzasadniony sprzeciw, dyskusja trwa nadal aż do wyczerpania listy mówców.
4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością Burmistrzowi lub zaproszonym gościom.

§ 14

1. Czas wystąpienia radnego w dyskusji nad poszczególnym punktem porządku nie może wynosić więcej niż 5 minut.
2. Ograniczenie, o którym mowa w pkt. l nie stosuje się do:
a) gości zaproszonych do udziału w sesji,
b) referenta - sprawozdawcy,
c) Burmistrza lub wyznaczonych przez niego pracowników Urzędu Miasta.
3. W dyskusji nad jednym punktem można zabrać głos najwyżej 2 razy. Drugie wystąpienie nie może przekraczać 3 minut.
4. Przewodniczący nie dopuszcza do przekraczania przez radnych czasu wystąpienia, sygnalizując mówcy upływ czasu, a następnie odbierając mu głos.
5. Zgłoszenie przez radnych faktu przekroczenia czasu wystąpienia powinno być równoznaczne z odebraniem mu głosu.

§ 15

1. Przewodniczący Rady Miasta zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców lub przyjęciu przez Radę odpowiedniego wniosku formalnego.
2. W razie potrzeby przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej ko¬misji lub Burmistrzowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków lub przygotowa¬nia przez projektodawcę poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały, czy innym dokumen¬cie.
3. Projektodawca ma prawo zmienić lub uzupełnić projekt uchwały przez wniesienie autopoprawek.
Zgłoszone atopoprawki nie podlegają wówczas oddzielnemu głosowaniu, lecz stają się przedmiotem
głosowania nad całym uzupełnionym i poprawionym projektem uchwały.
4. Poprawki wniesione przez radnych, nieuwzględnione w autopoprawkach, podlegają odrębnemu głosowaniu
5. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarzą¬dzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formal¬nego dotyczącego kwestii proceduralnych przy głosowaniu.
6. Dyskusję nad wnioskiem formalnym ogranicza się do jednego głosu „za” i jednego „przeciw” z wyjątkiem wniosku o niedopuszczeniu radnego do głosu.
7. Rozstrzygnięcie w sprawie wniosku formalnego zapada zwykłą większością głosów w głoso¬waniu
jawnym. Rozstrzygnięcie takie wpisuje się tylko do protokołu.

§ 16

1. Głosowanie nad poprawkami i uchwałą może być poprzedzone rozpatrzeniem wniosków o:
a) odrzucenie projektu uchwały w całości,
b) zwrot projektu do wnioskodawcy w celu uzupełnienia i poprawienia,
c) odesłanie projektu do komisji,
d) przesunięcie rozpatrzenia projektu uchwały na inny określony termin,
e) zasięgnięcie opinii ekspertów przed podjęciem uchwały.
2. Głosowanie nad uchwałą rozpoczyna się od głosowania poprawek, które idą najdalej. Wątpli¬wości
dotyczące kolejności głosowania rozstrzyga przewodniczący obrad.
3 . Na końcu głosuje się projekt uchwały uwzględniający autopoprawki i przyjęte przez Radę po¬prawki.
4. Ostateczne głosowanie można odroczyć na czas-niezbędny do zbadania wątpliwości, czy wsku¬tek
przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność między postanowieniami projektu, a obo¬wiązującym
prawem.
5. Do momentu przyjęcia projektu uchwały w całości wnioskodawca może wycofać wniesiony przez
siebie projekt.
6. Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
7. Głosowanie jest jawne, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
8. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad lub przewodniczący powołanej komisji skrutacyjnej.
9. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” przyjmuje się, że projekt uchwały nie uzyskał wyma¬ganej większości głosów i nie stał się uchwałą.
10. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały
o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium.

§ 17

1. Rada Miasta rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie, należące do jej kompetencji sprawy określone w ustawie o samorządzie gminnym i w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw oraz w statucie Miasta.
2. Rada Miasta w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
3. Rada Miasta, poza uchwałami, może również zająć stanowisko w innych formach niezawiera¬jących rozstrzygnięć, jak: apele, odezwy, rezolucje, protesty, opinie, deklaracje, oświadczenia, listy intencyjne itp.

§ 18

1. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić:
a) co najmniej 3 radnych,
b) przewodniczący Rady Miasta,
c) komisja Rady Miasta,
d) Burmistrz Miasta
e) klub radnych.
2. Projekt uchwały powinien być zaopiniowany przez właściwą komisję Rady Miasta.
3. Projekt uchwały zgłoszony przez podmioty wymienione w pkt. 1a, b, c, e, wymaga opinii Burmistrza.

§ 19

1. Projekt uchwały powinien zawierać:
a) tytuł uchwały,
b) podstawę prawną,
c) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
d) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
e) określenie terminu wejścia w życie uchwały.
2. Jeżeli podmiot wymieniony w § 18 pkt. l a, b, c, e zgłosi inicjatywę podjęcia uchwały, rezy¬gnując z prawa sporządzenia jej projektu, to po przyjęciu tej inicjatywy przez Radę, prace związane z redakcją ww. uchwały koordynuje Burmistrz. Podejmuje on w tym celu działania niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu uchwały wraz z okre¬śleniem skutków, jakie ona wywoła.

§ 20

1. Projekt uchwały przekazuje się przewodniczącemu Rady Miasta.
2. Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i Burmistrzowi.
3. Projekt uchwały winien zaopiniować pod względem formalno-prawnym radca prawny.
4. W przypadkach określonych ustawą do projektu uchwały winna być dołączona opinia podmiotów zewnętrznych ustawowo uprawnionych (np. związków zawodowych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Śląskiego Kuratora Oświaty, organów inspekcji sanitarnej itp.).

§ 21

1. Projekt uchwały z uzasadnieniem przedstawia na sesji projektodawca lub w jego imieniu inna osoba (np. przewodniczący rady lub komisji).
2. Przedstawiony projekt uchwały powinien być dostarczony radnym wraz z materiałami na 5 dni roboczych przed sesją.
3. Wyznaczeni przedstawiciele komisji Rady, klubów radnych, instytucji zewnętrznych oraz Burmistrza przedstawiają opinie do projektu. Opinie złożone na piśmie przedstawia przewod¬niczący Rady.
4. W przypadku, gdy przedmiot sprawy wymaga nagłego rozpatrzenia - od projektu nie wymaga się opinii lub uzyskuje się ją w trybie pilnym ( np. na posiedzeniu komisji w trakcie przerwy w obra¬dach sesji).
5. Nad projektem przeprowadza się dyskusję, o ile nie został zgłoszony i pozytywnie rozstrzy¬gnięty wniosek o głosowanie bez dyskusji.
6. W dyskusji można zgłaszać do projektu poprawki i autopoprawki.
7. Wnioskodawca uchwały ma prawo do zabrania głosu na zakończenie debaty.

§ 22

l. Procedurę przedstawiania projektu, dyskusji oraz głosowania przeprowadza się odrębnie dla każdego projektu uchwały zawartego w porządku sesji

§ 23

1. Uchwały Rady Miasta podpisuje przewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.

§ 24

1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cy¬frami arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posie¬dzenia, na którym została podjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokółami sesji Rady Miasta. Rejestr uchwał prowadzi Burmistrz poprzez Biuro Rady.
3. Burmistrz Miasta, za pośrednictwem Biura Rady, zobowiązany jest w ciągu 7 dni od podjęcia uchwał do przedłożenia ich odpisów organom nadzoru Wojewody Śląskiego w celu stwierdzenia ich zgodno¬ści z prawem.
4. Burmistrz Miasta za pośrednictwem Biura Rady, przedkłada do Regionalnej Izby Obrachunko¬wej w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały odpis:
a) uchwały budżetowej,
b) uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
c) innych uchwał objętych zakresem działania RIO.
5. Uchwały Rady wskazane ustawowo do publikacji, są podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, publikację w prasie lokalnej).

§ 25

1. Z każdego posiedzenia Rady Miasta sporządza się protokół.
2. Protokół z sesji Rady powinien zawierać w szczególności:
a) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i za¬kończenia, nazwiska przewodniczącego obradom i osoby sporządzającej protokół,
b) stwierdzenie prawomocności obrad,
c) nazwiska nieobecnych członków Rady,
d) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porządek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalo¬nych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
g) przebieg głosowania i jego wyniki,
h) podpis przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokółu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokóły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski niewygłoszo¬ne przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia, sprawozdania i inne do¬kumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.
4. Protokół sesji Rady Miasta wykłada się do wglądu na 7 dni przed terminem kolejnej sesji w Biurze Rady.
5. Protokół poprzedniej sesji Rady Miasta jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzu¬pełnienia do protokółu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do chwili rozpoczęcia se¬sji Rady, na której następuje przyjęcie protokółu.
6. O uwzględnieniu poprawek rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta. Jeżeli po¬prawka nie zostanie uwzględniona, wnioskodawca może odwołać się do Rady.
7. Rada przyjmuje lub odrzuca zgłoszone do protokołu uwagi w głosowaniu, co zapisuje się w protokole tej sesji.
8. Wyciągi z protokółu, odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom organizacyjnym (zainteresowanym ze względu na przedmiot uchwały) do realizacji lub wiadomości.
9. Protokóły z obrad przechowuje się w Biurze Rady rok po zakończeniu kadencji, następnie przekazuje się do archiwum Urzędu Miasta.
10. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Rady Miasta, robienia notatek i odpisów.
11.Prawo, o którym mowa w pkt. 10 nie przysługuje w stosunku do protokołów opatrzonych klau¬zulą „poufne”, lub w innych przypadkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 26

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący obrad lub wyzna¬czone przez niego osoby.
3. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
4. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę Miasta spośród rad¬nych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.
5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
6. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.

§ 27

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żad¬nej z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzy¬skał co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. prze¬ciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów , bezwzględ¬ną większość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

§ 28

Obsługę Rady Miasta i jej komisji zapewnia Biuro Rady.

§ 29

Regulamin i jego zmiany uchwala Rada Miasta bezwzględną większością głosów.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2006-02-21 14:50:47
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2006-02-21 14:50:47
Ostatnia zmiana:2014-12-03 12:36:47
Ilość wyświetleń:4607

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij