"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa"