Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 XV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2012-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Myszkowa na 2012 rok:
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2011-2023,
 • zmian w budżecie na 2011 rok,
 • ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy Myszków dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • zmiany Uchwały Nr XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefach płatnego parkowania na obszarze miasta Myszków,
 • powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,
 • wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad ich przyznawania,
 • uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla Myszkowa na 2012 r.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Przyjęcie stanowiska w sprawie zgodności z prawem działań Burmistrza Myszkowa przy wydatkowaniu środków publicznych na realizację obowiązku gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka