OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 26 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00  VII sesję  Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta w Myszkowie.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2010r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:


- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2011-2023,
- zmian w budżecie na 2011 rok,
- przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków”,
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych objętych „Programem Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków”,
- nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków i Potasznia,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków  
  zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa przyjętego uchwałą Nr XII/97/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25 września 2007r.,
- zmian w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Myszkowie.


8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

                                                      Pzewodnicząca Rady Miasta
 
                                                       Halina Skorek-Kawka