OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję na dzień 4 lipca 2013 r. o godz. 10.00 XXX sesję nadzwyczajną Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych, realizowanej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Myszków-III etap.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2013-2026.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka