Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2011 r. o godz. 10.00 XIV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2010/2011.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2011-2023,
 • zmian w budżecie na 2011 rok,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,
 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 • sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków,
 • przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • zmiany uchwały Nr II/9/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad ich przyznawania,
 • uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie,
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka