Urząd Miasta Myszkowa
ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków
tel. centrala (34) 313 26 82
fax +48 34 313-50-29

NIP: 577-19-52-646
REGON: 151398497


Opłatę skarbową należy wpłacać na konto
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 11 1600 1462 1746 4218 1000 0007

Inne opłaty takie jak opłata z tytułu: użytkowania wieczystego, opłata przekształceniowa, dzierżawa gruntu, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna, mandaty, należy wpłacać na konto
BNP Paribas Bank Polska S.A.  nr 76 1600 1462 1746 4218 1000 0001

Od dnia 01.01.2023 r. zmianie uległy indywidualne rachunki bankowe, na które należy wpłacać podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z dniem 31.12.2022 r. poprzednie rachunki bankowe w Banku PKO BP zostały zamknięte.


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 17.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 13.30

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek: 7:45 - 14:30
wtorek: 9:45 - 16:30
środa: 7:45 - 14:30
czwartek: 7:45 - 14:30
piątek: 7:45 - 12:30
przerwa 11:00 - 11:15


W celu uzyskania informacji udostępnionych w serwisie należy wybrać interesujacą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Miasta, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).
 
Informacja dot. ochrony danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  -  RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Myszkowa z siedzibą 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - iod@miastomyszkow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miasta wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art.6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) - RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO);
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO);
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej)  jest obligatoryjne.

____________________
 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
 

Adres skrzynki podawczej EPUAP
/um_myszkow/podawcza