Urząd Miasta Myszkowa
ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków
tel. centrala (34) 313 26 82
fax +48 34 313-50-29

NIP: 577-19-52-646
REGON: 151398497
Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 37 1020 2313 0000 3202 0586 8403
Numer konta opłata skarbowa: PKO Bank Polski SA  32 1020 2313 0000 3102 0643 1433


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 17.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 13.30

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek: 7:45 - 14:30
wtorek: 9:45 - 16:30
środa: 7:45 - 14:30
czwartek: 7:45 - 14:30
piątek: 7:45 - 12:30
przerwa 11:00 - 11:15


W celu uzyskania informacji udostępnionych w serwisie należy wybrać interesujacą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Miasta, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).
 
Informacja dot. ochrony danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  -  RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Myszkowa z siedzibą 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - iod@miastomyszkow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miasta wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art.6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) - RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO);
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO);
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej)  jest obligatoryjne.

____________________
 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
 

Adres skrzynki podawczej EPUAP
/um_myszkow/podawcza