Burmistrz Miasta Myszków zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Myszków w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy Gminy Myszków jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę samorządu z III sektorem i co roku uchwalanym przez Radę Miasta w Myszkowie Już po raz kolejny projekt tego dokumentu poddawany jest szerokim konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2019 r., poz.688),
• Uchwała Nr XLIV/402/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
 
Konsultacje odbywają się w terminie od 16.10.2020 r. do 02.11.2020 r. Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić  wypełniając formularz  i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2020r. za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: promocja@miastomyszkow.pl
• faksu 34 313-50-29,
• lub na adres: Urząd Miasta Myszków Referat Promocji Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 26; 42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie "Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021". (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Myszków).
 

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok". Treść uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26 w pok. 105. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Kultury i Sportu UM Myszków (pokój nr 105) lub pod numerem telefonu (34) 313-26-82 wew.168.