W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) w Urzędzie Miasta w Myszkowie Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej została Pani Jolanta Chłosta, tel. 34 313 26 82 wewn. 130, e-mail: j.chlosta@miastomyszkow.pl.

Koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej został Pan Rafał Kupczak, tel. 34 313 26 82 wewn. 104, e-mail: r.kupczak@miastomyszkow.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami  w dostępie do usług świadczonych przez urząd miasta,
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ,zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3) monitorowanie działalności urzędu miasta w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.