OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu kwietniu:

I. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. (sala sesyjna UM)

4 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 27 stycznia 2022r.
3. Sprawozdania z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2021r.
4. Sprawozdanie z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży „Zima w mieście”.
5. Informacja na temat realizacji za 2021r. oraz planowanych na 2022r. inwestycji, remontów i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.


II. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. (sala sesyjna UM)

5 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 27 stycznia 2022r.
3. Informacja na temat problemu bezdomności w gminie Myszków.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


III. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (sala sesyjna UM)

25 kwietnia 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 24 stycznia 2022r.
3. Rozpatrzenie pisma z dnia 4.04.2022r. wniesionego przez radną Panią Zofię Jastrzębską.
4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołane na dzień 25.04.2022 r. zostaje odwołane na wniosek Przewodniczącej Komisji z uwagi na wycofanie pisma przez wnioskodawczynię, stanowiącego powód jej zwołania.


IV. Połączone posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. (sala sesyjna UM)

27 kwietnia 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu z dnia 31.03.2022r.
3. Analiza sprawozdania finansowego MOSiR i MDK za rok 2021, w tym przedstawienie struktury dochodów i wydatków z poszczególnych usług w ujęciu miesięcznym.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych Domów Samopomocy ul. Millenium i ul. Gałczyńskiego.
5. Informacja na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualna tendencja tego zjawiska.
6. Dyskusja na temat możliwości uczestnictwa spółek komunalnych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
7. Informacja na temat umów o wykonanie robót budowlanych, postęp w realizacji podpisanych umów o roboty budowlane, które są dofinansowane ze środków unijnych lub dotacji.
8. Informacja na temat promocji rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania nowych terenów pod inwestycje przemysłowe.
9. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk