OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu czerwcu:

I. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Myszkowie (sala sesyjna UM)

6 czerwca 2024 r. o godz. 9.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2023r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego gminy Myszków za 2023r.
4. Sformułowanie i zaopiniowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Myszkowa za 2023r.
5. Powołanie zespołu kontrolnego w celu zbadania zaawansowania inwestycji realizowanych w I półroczu 2024r. (w terenie).
6. Sprawy różne.


II. Połączone posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.
(sala sesyjna UM)

20 czerwca 2024 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” i podział środków finansowych na realizację zadań wykonywanych przez stowarzyszenia.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 rok (w tym informacja o stanie mienia komunalnego).
5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych Domów Samopomocy ul. Millenium i ul. Gałczyńskiego.
6. Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz kondycji finansowej.
7. Wakacje 2024 - proponowane przez MDK, MOSiR, formy wypoczynku.
8. Informacja na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów i inwestycji.
9. Zapoznanie z arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Norbert Jęczalik