Uchwała Nr 4100/VII/77/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Myszkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.