Uchwała Nr 4100/VII/176/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Myszkowa projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026.