Uchwała Nr 4100/VII/83/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Myszkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.