Zgodnie z art. 97a. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Burmistrz Miasta Myszkowa informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym - nieruchomość położona jest w Myszkowie obręb Myszków (ulica Klonowa), oznaczona numerem geodezyjnym 3495, dla której nie została urządzona księga wieczysta.

Celem podziału jest wydzielenie części gruntu zajętego pod pas drogowy ul. Klonowej, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie jej podziału.

Zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie do Urzędu Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, Wydziału Nieruchomości i Urbanistyki (II piętro pokój 207).

Po bezskutecznym upływie w/w terminu Burmistrz Miasta Myszkowa wyda decyzję zatwierdzającą podział opisanej nieruchomości.