OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 31 stycznia 2007 r. o godz. 12.00 IV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wnioski, oświadczenia i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- powołania Skarbnika Miasta,
- zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia
2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta w
Myszkowie,
- ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta,
- wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
- określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,
- uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2007r.”.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.


                        Przewodnicząca Rady Miasta
                        Urszula Motylewska