OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 22 lutego 2007 r. o godz. 11.00 V sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza projektu budżetu na 2007 rok.

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
- dyskusja nad projektem,
- głosowanie, podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych,
- ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Myszkowa na rok 2007,
- podwyższenia kapitału zakładowego Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
- stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Myszków,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Śląskim w sprawie
opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Myszków,
- przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2007r.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.Przewodnicząca Rady Miasta
Urszula Motylewska