OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 27 marca 2007 r. o godz. 11.00 VI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2007 rok,
- zmian w budżecie na 2007 rok,
- zmian w budżecie na 2007 rok,
- poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
- rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa,
- nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Myszkowie,
- przyznania nieruchomości zamiennej za grunt przeznaczony pod planowaną drogę gminną,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
- podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007,
- uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla Myszkowa na 2007r.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska