OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 25 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00  VII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania  radnych.
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania  budżetu za 2006 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Myszkowa za  2006 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej  za 2006r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian w budżecie na 2007 rok,
- określenia zasad zwrotu kosztów podróży radnym Miasta Myszkowa,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
- sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków
- ustalenia działań zmierzających do zabezpieczenia środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych oraz trybu przyznawania dotacji dla osób fizycznych do demontażu pokryć dachowych zawierających azbest i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów w roku 2007.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                              Przewodnicząca 
                                                              Rady Miasta
                                                                Urszula Motylewska