OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 21 czerwca 2007 r. o godz. 10.00  VIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pani Zofii Chwalby w skład Rady Miasta w Myszkowie na miejsce wygasłego mandatu.
4. Złożenie ślubowania przez Panią Zofię Chwalbę.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał za 2006 rok.
8. Interpelacje i zapytania  radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2007 rok,
- zmian w budżecie na 2007 rok,
- zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/262/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia dochodów własnych jednostek budżetowych,
- zmiany uchwały Nr V/31/07 Rady Miasta  w Myszkowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Myszkowa na rok 2007,
- sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków,
- zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Myszków,
- zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
- zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

                                                                        Wiceprzewodniczący
                                                                             Rady Miasta
                                                                          Sławomir Jałowiec