OGŁOSZENIE

Na  podstawie  art. 20  ust.3  ustawy z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm./ zwołuję na dzień  13 sierpnia 2007r. o godz. 10 .00 IX sesję Rady Miasta w Myszkowie.
Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta – sala obrad II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu "Słoneczny basen w Myszkowie" Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR w Myszkowie wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu "Dachy bez azbestu" Wymiana pokryć dachowych na budynkach wielorodzinnych z usunięciem azbestu wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu "e-Myszkovia" Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie Myszkowskim wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu "Powiatowa Suszarnia Słoneczna Osadów Ściekowych" Budowa tuneli suszarniczych umożliwiających zmniejszenie masy wyprodukowanych osadów ściekowych w powiecie myszkowskim wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w Zakresie Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu "Jurajski Basen na Pohulance" Odnowienie kompleksu rekreacyjno-turystycznego "Pohulanka" u bram Jury Krakowsko-Częstochowskiej - I etap wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Myszkowskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych na terenie hal fabrycznych z początku XX wieku  - Myszków, ul. Kościuszki 12 wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu "Mrzygłodzki Rynek" Rewitalizacja Rynku w Myszkowie-Mrzygłodzie jako przestrzeni publicznej miasta wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu "Odnowa – Park miejski w Myszkowie" Rekultywacja terenu po byłym składowisku odpadów w Myszkowie przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem na park miejski wchodzącego w Skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  w zakresie Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Budowa drogi DW 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
-   ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Budową Infrastruktury technicznej do obsługi terenów przemysłowych w dzielnicy Myszkowa – Światowit  wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej – w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II oraz wydzielonego oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Jana Pawła II wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
-   ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
-   ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul.Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
-   ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Leśnej w Myszkowie wraz z nową nawierzchnią drogi i chodnikami wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2007-2013.
-   ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
-   ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Budową kanalizacji  sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ulicach: Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta, Sobieskiego, Batorego, Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Broniewskiego, Asnyka wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - I etap projektu wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Myszkowie z przebudową układu komunikacyjnego - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - II etap projektu wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
-  ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektu Przebudowa ul. Kościuszki w Myszkowie na odcinku od Placu Dworcowego do skrzyżowania przed budynkiem Urzędu Miasta - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - III etap projektu wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
-  w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
7. Wnioski i oświadczenia radnych
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

 


                            Przewodnicząca Rady Miasta
                                   Urszula Motylewska