O G Ł O S Z E N I E

Na  podstawie  art. 20  ust.1  ustawy z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm./ zwołuję na dzień 28 sierpnia 2007r. o godz. 10.00  X sesję Rady Miasta w Myszkowie.
Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta – sala obrad II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   -  zmian w budżecie na 2007 rok;
   -  zmian w budżecie na 2007 rok;
   -  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz porozumienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszkowie;
   -  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa;
   -  zmiany uchwały Nr II/8/06 rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta;
   -  powołania Zespołu ds. wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych;
7. Wnioski i oświadczenia radnych
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

 


                                         Przewodnicząca Rady Miasta 
                                             Urszula Motylewska