O G Ł O S Z E N I E

Na
podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn.
zm.) zwołuję na dzień 11 września 2007 r. o godz. 14.00 XI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie
  uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania w
  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
  Polskiej.
 5. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska